Služby

slide-sluzby

Finanční právo

Pro své klienty nabízíme poradenství a podporu ve vysoce specifické oblasti Finančního práva, které je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva. Pro finančněprávní vztahy je charakteristické, že jejich předmětem jsou přímo či nepřímo peněžní prostředky, anebo peněžní plnění. Jedním ze subjektů pak zpravidla bývá stát, jenž je zpravidla představován orgány státní moci, anebo státní správy.

Občanské právo

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo, je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti členit jako samostatná právní odvětví. Pro své klienty poskytujeme služby zejména v oblasti věcného práva, závazkového práva, dědického práva a duševního vlastnictví. Samozřejmě jsme připraveni poskytovat právní poradenství již s ohledem na nový občanský zákoník.

Obchodní právo

Pro právnické a fyzické osoby poskytujeme kompletní servis a poradenství v Obchodním právu, které je odvětvím soukromého práva. To upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ve vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty, a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a také státem.

Pracovní právo

Vztahy mezi zaměstnanci, zaměstnavateli, ale i dalšími subjekty, jsou nedílnou součástí našeho právního servisu. Pracovní právo zahrnuje prvky soukromého a veřejného práva. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.

Právní pomoc městům a obcím

Na základě dlouhodobé smlouvy nebo jen na konkrétním případu poskytuje naše kancelář právní služby a poradenství obcím a městům v České republice. V rámci poradenství řešíme, jak otázky spojené se soukromým, tak s veřejným právem.

Právo nemovitostí

Pro naše partnery zajišťujeme komplexní služby ohledně transakcí souvisejících s nemovitostmi nejen v České republice. Zajistíme a profesionálně zpracujeme veškerou dokumentaci spojenou s prodejem, koupí, pronájmem nebo zástavou nemovitosti v souladu se zákony, včetně vyřízení restitučních nároků nebo hypoték.

Právo obchodních společností

Využijí podnikatelé a právnické osoby podnikající na evropské úrovni. Ve svém oboru pak mohou využít dvou nadnárodních forem společností – evropskou společnost a evropskou družstevní společnost. Pro obě alternativy k národním formám společností poskytujeme plnou právní pomoc a poradenství.

Procesní právo

Pro své klienty poskytujeme veškeré úkony vyplývající ze souhrnu právních norem, které regulují proces, postup, jak se domoci svých práv, nebo jak realizovat své subjektivní povinnosti. Procesní práva jsou vždy odvozená, bez podkladového (subjektivního) práva hmotného by sama o sobě neměla smysl, neboť by neměla co realizovat.

Rodinné právo

Především pro naše klienty z řad fyzických osob nabízíme komplexní poradenství v souboru právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině.

Veřejné zakázky

Zajišťujeme jak přípravu dokumentace nutnou pro účast ve veřejných zakázkách, tak organizaci a přípravu Veřejné zakázky tak, aby vyhověla přísným kriteriím protikorupčních opatření a případné kontrole ze strany státních kontrolních orgánů.

Vymáhání pohledávek

Naše služby lze plně využít v rámci soudního i mimosoudního vymáhání pohledávek. Vždy zajistíme právní pomoc při optimálním postupu vymáhání pohledávky z pohledu klienta a následně doporučíme nejvýhodnější postup, včetně zajištění všech náležitostí a potřebné dokumentace.

Zastupování před soudy

Nedílnou součástí služeb advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal je zastupování klienta před soudem. Klientům nabízíme poradenství, analýzu právního problému a doporučíme následně možný postup a nejlepší řešení. Zastupování nabízíme před civilními, obchodními a správními soudy.

© 2021 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.